ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး EU ေလ႔လာအကဲခတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္တဲ့ EU ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ ရက္ကေန ၂၂ ရက္ထိ ျမန္မာ ျပည္ ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပကိုျပန္ေရာက္လာပါၿပီ။ Source

You might also like:

Comment on this post

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

No Trackbacks.