ျပည္ေထာင္စုေန႔ သေဘာထားအျမင္မ်ား

၇၂ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ျမန္မာအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး လိုလားေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိရင္ ၂၀၀၈ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိက က်ေနေၾကာင္းနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္နယ္ေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ Source

You might also like:

Comment on this post

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

No Trackbacks.